ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a PSN Zrt. által kezelt személyes adatokról

A PSN Zrt. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi. Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön és gyermeke személyes adatainak kezeléséről. A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezeléséhez szükséges a törvényes képviselő elfogadói nyilatkozata, melyet az adatkezelési tájékoztató ismeretében adhat meg.

 

Az adatkezelő neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.

Az adatkezelő elérhetőségei: e-mail: iroda@psnzrt.hu, telefon: (72) 312-111

Az adatvédelmi tisztségviselő feladatait Kristóf Ádám (adatvedelem@psnzrt.hu) látja el.

A kezelt személyes adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés megkezdéséhez előzetes tájékoztatás, illetve a 16. életévét be nem töltött gyermek esetében a törvényes képviselő, míg a 16. életévét betöltött gyermek és a törvényes képviselő esetében saját írásbeli tudomásul vétele szükséges.
Gyermekek (sportolók) adatai:

Név,

születési hely és idő, anyja neve,

lakcím, diákigazolvány szám,

személyigazolvány szám, TAJ szám,

útlevél szám, iskola,

telefonszám, e-mail cím, edzések során rögzített teljesítménymérések.

A regisztrált Sportoló adatainak nyilvántartása és megőrzése szükséges a sportiskola szolgáltatás ellátása, a tevékenységet igazoló nyilvántartások, létszámellenőrzések, a kapcsolattartás, az iskolai kikérők készítése, a sportorvosi vizsgálatra való bejelentés, az edzéstervezés és teljesítmény fejlődés nyomon követése, versenyengedély készítése, versenyre nevezés, utazás szervezés céljából.

Pénzügyi és pályázati elszámolások elkészítése és a későbbi ellenőrzések miatt.

Szerződés teljesítéséhez (regisztrációval létrejövő sportiskolai tagsági jogviszony) szükséges.

A gyermek nevét és születési idejét különböző támogatások és pályázatok elszámolásai miatt törvényi kötelezettség teljesítése miatt is kezeljük, opcionálisan – sportágtól függően.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a regisztrált sportiskolai tagsági jogviszony fennállásáig megőrizzük.

A kezelt adatokat a támogatások és pályázatok kötelező elszámolását, lezárultát követő

9. évig megőrizzük.

Iskolai bizonyítvány másolatok.

Profilkép, rendezvényeken, versenyeken készült fotók és

videófelvételek.

Tanulmányi eredmények figyelemmel kísérése.

A fotók és videófelvételek PSN Zrt honlapján és közösségi oldalán való közzététele.

A Sportiskola jogos érdeke. A sportiskolai tagsági jogviszony megszűnését követő 5 évig.
Törvényes képviselő adatai:

Név,

születési hely és idő, telefonszám, munkahely,

e-mail cím bankszámlaszám, rendezvényeken, versenyeken készült fotók és videófelvételek

A 16. éven aluli regisztrált sportoló törvényes képviselete.

A 16. éven aluli gyermekkel sportiskolai ügyeihez kapcsolódó kapcsolattartás, tájékoztatás.

A fotók és videófelvételek PSN Zrt honlapján és közösségi oldalán való közzététele.

Pénzügyi teljesítések nyilvántartása.

Törvényi kötelezettség 16. év alatti sportoló esetében.

Szerződés teljesítéséhez (regisztrációval létrejövő sportiskolai tagsági jogviszony) szükséges.

A Sportiskola jogos érdeke.

Törvényi kötelezettség miatt.

A Sportoló 16. életévének betöltéséig.

Sportiskolából történő kilépéséig vagy a Sportoló 16. életévének betöltéséig.

A sportiskolai tagság megszűnését követő 5. évig.

Az utolsó pénzügyi tranzakciótól számított 9 évig.

Az adatkezelés során automatikus döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

A Sportiskola a tevékenysége ellátása során néhány adatkezelési művelethez kapcsolódó technikai feladat ellátása miatt Adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe, ami az adatok továbbításával jár az alábbiak szerint: Az Adatfeldolgozók részletes listáját, kérésre, az Adatkezelő biztosítja.

 • Sportszövetségek (papír alapon vagy online adatbázis formájában)
 • Sportorvosok (a törvényes képviselő viszi a gyermeket)
 • A pályázati és egyéb támogatásokat nyújtó intézmények, szervezetek
 • Pénzintézetek (ha a képzési díj befizetése átutalással történik)

Címzettek – ezek a vállalatok, intézmények ideiglenesen kezelik az átadott adatokat a szolgáltatás elvégzéséig

 • Magyar Posta – ha a tagság során postai úton történő kapcsolattartásra van szükség

Az adatok harmadik – EU-n kívüli – országba kerülhetnek az alábbi adatfeldolgozón keresztül: Facebook Inc. (USA) Adatvédelmi garanciával rendelkezik: Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Közös adatkezelés nem történik. Az érintett jogai:

 • Tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezeléséről.
 • Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítését kérni, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.
 • Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes
 • Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján, illetve jogos érdek alapján történik.
 • Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
 • Tiltakozáshoz való jog: jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történő adatkezelésnél, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését.
 • Korlátozáshoz való jog: amennyiben az érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamat felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
 • Panaszt nyújthat be, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400, naih.hu)

A PSN Zrt. adatkezelésével kapcsolatban bővebben tájékozódhat az Általános adatkezelési szabályzatból.